Suomalaisuuden Liiton säännöt


Hyväksytty liiton vuosikokouksessa 22.3.1997

1 §
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Suomalaisuuden Liitto r.y. ja kotipaikka Helsingin kaupunki.

 

2 §
Suomalaisuuden liiton tarkoitus on herättää ja vahvistaa suomalaisten kansallista tietoutta ja ajattelutapaa sekä kaikin tavoin edistää suomalaista, erityisesti suomenkielistä kulttuuria.

Liiton tehtävänä on
– vaalia suomen kieltä, suomalaista yhteenkuuluvuutta ja kulttuuriperinteiden
omaleimaisuutta,
– lujittaa itsenäisyys- ja
puolustustahtoa sekä kansanvaltaista ajatustapaa,
– edistää kansainvälistä yhteistyötä henkisen ja aineellisen kulttuurin eri aloilla sekä
– ylläpitää yhteyksiä ulkomailla oleviin suomalaisiin ja suomensukuisiin kansoihin.

 

 3 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto
– harjoittaa tutkimus, tiedotus ja julkaisutoimintaa,
– edistää viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen yhteistoimintaa,
– huolehtii suomalaisesta lippu- ja nimikulttuurista,
– avustaa yhteisöjä ja yksityisiä henkilöitä suomalaisuuskysymysten hoitamisessa
sekä
– järjestää seminaareja, esitelmä, neuvottelu, keskustelu ja muita samanlaisia tilaisuuksia.

 

4 §
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitolla on oikeus ottaa vastaan testamentti- ja muita lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia.

 

5 §
Liiton jäsenryhmät ovat henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet ja kannattajajäsenet, joiden vuotuisista jäsenmaksuista päättää syyskokous.

  6 §
Liiton henkilöjäseneksi tai kannattajajäseneksi pääsee hallituksen hyväksymä henkilö, joka hyväksyy näiden sääntöjen 2 §:ssä määritellyn Suomalaisuuden liiton tarkoituksen.
Liiton yhteisöjäseneksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminta edistää liiton tarkoitusperiä.
Liiton jäsenyydestä voi hallitus erottaa jäsenen, jos jäsen
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on liittoon liittymällä sitoutunut,
2) on menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai
3) ei enää täytä laissa tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Erottamispäätöksestä voi jäsen valittaa liiton seuraavaan varsinaiseen kokoukseen jättämällä valituskirjelmän hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun sai tiedon erottamispäätöksestä.

 

7 §
Kunniajäseneksi voi liiton varsinainen kokous hallituksen ehdotuksesta kutsua Suomen kansalaisen tai ulkomaalaisen, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt liiton tarkoitusperien toteuttamista.

 

8 §
Päätösvalta liiton asioissa on sen kokouksella. Liiton kokouksiin voivat kaikki jäsenet osallistua, mutta vain henkilöjäsenellä ja yhteisöjäsenen laillisesti valtuuttamalla edustajalla on niissä äänioikeus, kullakin yksi ääni.

  9 §
Liiton varsinaiset kokoukset ovat syyskokous ja kevätkokous. Liiton syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa.
Kutsu kokoukseen toimitetaan vähintään seitsemän (7) päivää aikaisemmin ilmoittamalla kirjeitse jokaiselle jäsenelle tai
ilmoittamalla yhdessä tai useammassa hallituksen nimeämässä pääkaupungin päivälehdessä.
Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava liiton hallitukselle kevätkokoukseen viimeistään edellisen tammikuun ja syyskokoukseen viimeistään edellisen syyskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Päätökset tehdään äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja kannattaa, vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa. Vaadittaessa vaalit on suoritettava umpilipuin.

 

10 §
Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

11 §
Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus,
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja
menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruus,
6. valitaan vuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton
puheenjohtajaksi,
7. valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

12 §
Liiton toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat liiton puheenjohtaja ja syyskokouksen kolmeksi vuodeksi kerrallaan valitsemat yhdeksän jäsentä. Jäsenistä on vuosittain kolmannes (1/3) erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallituksen varapuheenjohtajaa kutsutaan liiton varapuheenjohtajaksi.

 

13 §
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun viisi jäsentä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi saapuvilla.
Hallitus nimittää liiton toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa pysyviä tai tilapäisiä hallitukselle vastuunalaisia toimikuntia.

 

14 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen siihen oikeuttama liiton toimihenkilö, kaksi yhdessä.

 

15 §
Liiton tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

 

16 §
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja liiton purkamisesta on tehtävä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Liiton purkautuessa käytetään liiton varat suomalaisuustyön hyväksi purkamisesta päättävä
kokouksen määräämällä tavalla.